Felhasználási feltételek

          A Gardena méltányolja érdekl?dését vállalatunk és annak termékei iránt. Kérjük és er?teljesen ösztönözzük Önt, hogy miel?tt megkezdené a Webhely használatát, figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket. A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy a feltételek kötelez?ek Önre nézve.

          Általános információ
          A jelen webhelyet és annak valamennyi alárendelt webhelyét (a továbbiakban együtt: „Webhely”) a Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH vagy a csoportba tartozó vállalatai, leányvállalatai vagy kirendeltségei (a továbbiakban együtt: GARDENA) teszik közzé és tartják fenn. A Webhely használatára az Ön és a GARDENA közötti jogilag kötelez? érvény? megállapodás (a továbbiakban „Megállapodás”) vonatkozik. Az alábbiakban a Megállapodás feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”) ismertetjük. A Webhely használatával Ön meger?síti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Feltételeket és minden kapcsolódó dokumentumot. Fontos, hogy figyelmesen elolvassa ?ket. Ha nem ért egyet a Feltételekkel és minden kapcsolódó dokumentummal, akkor nem használhatja a Webhelyet.

          Licenc
          A jelen Megállapodásban foglalt Feltételek értelmében a GARDENA nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek a jelen Webhelyhez és a rajta lév? anyagokhoz való hozzáférésre, azok használatára és megjelenítésére. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen módon nem szakítja meg a Webhely m?ködését, illetve nem tesz ilyen irányú kísérletet. A GARDENA feljogosítja Önt a Webhelyen található információk (a továbbiakban: „Anyagok”) kizárólag személyes, nem kereskedelmi jelleg? használatára, hacsak nem szerepel ett?l eltér? rendelkezés a Gardena Social Media Newsroom webhelyen. Ez a feljogosítás nem jelenti az Anyagokra és azok másolatára vonatkozó jogok átruházását, és a következ? korlátozások érvényesek rá: 1) az Anyagok valamennyi letöltött példányán meg kell ?rizni minden szerz?i jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; 2) tilos az Anyagok bármilyen módon történ? módosítása, többszörözése, nyilvános megjelenítése, el?adása, terjesztése vagy bármilyen egyéb módon nyilvános vagy kereskedelmi célra történ? felhasználása vagy kommunikálása; és 3) az Anyagok csak úgy adhatók át további személynek, ha az megismerkedik a jelen Feltételekb?l ered? kötelezettségekkel, és elfogadja ?ket. Ön beleegyezik abba, hogy tiszteletben tartja a Webhelyen az id?nként frissüléssel esetleg megjelen? minden további korlátozást.

          Felhasználó szavatosságvállalásai
          Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webhelyet a jelen Feltételekkel összhangban használja, ami magába foglalja a jelen Megállapodásra vonatkozó törvények és rendelkezések betartását és azt, hogy eleget tesz a Webhellyel kapcsolatos mindenkori irányelvnek és szabálynak. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a Webhelyet: (a) spam küldésére vagy kéretlen kommunikációra; (b) magát a GARDENA-nak vagy másnak kiadva, illetve megengedve, hogy ezt más megtegye Ön helyett; (c) fejrész meghamisítására vagy azonosítók másféle módosítására a Webhelyen keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából; (d) hamis színben feltüntetve az Ön kapcsolatát valamely személlyel vagy jogi személlyel; (e) oly módon cselekedve, hogy az negatívan befolyásolhatja más felhasználók lehet?ségét a Webhely használatára; (f) olyan tevékenységbe történ? bekapcsolódásra, mely sérthet bármilyen hatályos jogszabályt, (g) olyan anyag küldésére vagy továbbítására, amely bármilyen módon sérti vagy csorbítja mások jogait, vagy amely törvénytelen, becsmérl?, rágalmazó, vulgáris vagy bármilyen módon kifogásolható, vagy amely bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmaz, vagy (h) más felhasználók személyes adatainak gy?jtésére és tárolására az adott felhasználóktól kapott kifejezett felhatalmazás nélkül.

          Adatvédelem
          A HUSQVARNA adatvédelmi gyakorlataival, a felhasználók személyes adatainak gy?jtésével és kezelésével, valamint a felhasználóink magánéletének védelmével kapcsolatos tudnivalók a HUSQVARNA Adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók. A jelen oldal használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai a HUSQVARNA Adatvédelmi nyilatkozatának megfelel?en felhasználásra kerüljenek.

          Változtatások
          A GARDENA fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor el?zetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztassa, módosítsa, hozzáadja vagy törölje a jelen Megállapodás bármely szakaszát. A Megállapodás változásai a jelen Webhelyen való közzététellel lépnek érvénybe; amennyiben ezen változásokkal nem ért egyet, ezen Webhely használatával fel kell hagynia. Amennyiben a megváltoztatott Megállapodás közzététele után is folytatja a Webhely használatát, ez a változtatások elfogadásának min?sül az Ön részér?l.

          Szellemi tulajdonjogok
          Ön elismeri, hogy a Webhelyen található minden szellemi tulajdonjog (beleértve, de nem kizárólagossággal a szerz?i jogokat, a szabadalmakat, a know-how-t, a bizalmas információkat, valamint a védjegy- és dizájnjogokat, legyenek azok bejegyzettek vagy sem) a GARDENA-t és licenctulajdonosait illeti meg. A GARDENA-t megillet? ilyen szellemi tulajdonjogok használatából fakadó jó hírnév és szellemi tulajdonjogok a GARDENA javára keletkeznek. A jelen Webhely, minden Anyagot beleértve, a nemzetközi szerz?i jogi törvények és rendelkezések értelmében szerz?i jogvédelem alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely használata során, minden Anyag használatát is beleértve, a világ bármely részén betart minden szerz?i jogot, és megakadályozza az Anyagok jogosulatlan másolását. A GARDENA nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot a szabadalmakkal, dizájnnal, védjegyekkel, szerz?i jogokkal vagy kereskedelmi titokkal kapcsolatos semmilyen jogszabály értelmében. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem fogja használni – és a jelen Feltételek nem is adnak Önnek jogot erre – a GARDENA védjegyeit, kereskedelmi neveit, szolgáltatási márkajeleit, logóit, tartományneveit és egyéb megkülönböztet? márkajellegzetességeit semmilyen más módon, mint ahogy az a GARDENA Védjegylistáján kifejezetten meg van határozva. A felhasználók által beküldött kéretlen javaslatok, ötletek vagy egyéb információk nem min?sülnek bizalmas vagy védett anyagnak. Ön bármilyen információ vagy anyag beküldésével – kivételt képez a Szabadalmi információk nyilatkozata a kéretlen ötletek kezelésére vonatkozó Gardena irányelvben foglaltak alapján – örökös, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjed? engedélyt ad a GARDENA-nak az adott információ vagy anyag használatára, többszörözésére, megjelenítésére, el?adására, módosítására, átadására és terjesztésére, és egyetért azzal, hogy a GARDENA az Ön által bármilyen céllal beküldött bárminem? ötletet, elképzelést, know-how-t vagy technikát szabadon felhasználhat. További tudnivalók: Gardena irányelv a kéretlen ötletek kezelésér?l.

          Szoftverek

          A jelen webhelyr?l letölthet? valamennyi szoftver (a továbbiakban: „Szoftverek”) a GARDENA és/vagy szállítói szerz?i jogvédelem alatt álló m?ve. A Szoftverek használatára a hozzájuk tartozó vagy bennük foglalt végfelhasználói licencszerz?dés (a továbbiakban: „Licencszerz?dés”) feltételei vonatkoznak, amennyiben van ilyen Licencszerz?dés. Hacsak a Licencszerz?désb?l másként nem következik, a Szoftverek kizárólag a végfelhasználók általi használat céljára tölthet?k le. A Szoftverek bármilyen, a Licencszerz?déssel ellentétes többszörözése vagy továbbterjesztése polgári és büntet?jogi következménnyel járhat. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE BÁRMILYEN EGYÉB SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY TOVÁBBTERJESZTÉS CÉLJÁBÓL. ADOTT ESETBEN A SZOFTVERRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT CSAK A LICENCSZERZ?DÉS FELTÉTELI HATÁROZZÁK MEG. A GARDENA A LICENCSZERZ?DÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁGON FELÜL EZENNEL ELHÁRÍT A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGSZAVATOSSÁGRA ÉS A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT.

          Egyéb webhelyek
          A Webhely a használat kényelme érdekében tartalmazhat olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek harmadik fél tulajdonában vannak, az teszi közzé és tartja fenn ?ket. A GARDENA nem figyeli és nem ellen?rzi az ilyen, harmadik fél által fenntartott webhelyek tartalmát, és nem felel az ilyen webhelyek pontosságáért és megbízhatóságáért.

          A Webhelyre vezet? küls? hivatkozások
          A Webhelyre vezet? minden hivatkozáshoz a GARDENA írásbeli engedélye szükséges. Kivételt jelent a GARDENA hozzájárulása azon hivatkozásokhoz, amelyekre érvényesek az alábbiak: (i) az adott szöveges hivatkozást kizárólag a „ GARDENA” névb?l álló szöveg alkotja, és a hivatkozás nem tartalmazza a GARDENA és licenctulajdonosai egyetlen saját védjegyét sem; (ii) a hivatkozás csak a www.pingren32.icu internetes címre mutat, nem pedig más, „mélyebb” oldalakra; (iii) a felhasználó által aktivált hivatkozás teljes képméretben jelenik meg egy teljesen m?köd?képes és navigálható böngész?ablakban, nem csupán egy kis „keretben” a kapcsolódó webhelyen; továbbá (iv) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemz?i egyrészt nem keltenek olyan hamis látszatot, miszerint egy jogi személy vagy annak tevékenysége, termékei kapcsolatba hozhatók a GARDENA-val vagy a GARDENA támogatja azokat, másrészt nem károsíthatják vagy gyengíthetik a GARDENA és érdekeltségei nevéhez és márkaneveihez f?z?d? jó megítélést. A GARDENA fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan visszavonja a hivatkozások engedélyezését.

          A hallgatólagos szavatosságok kizárása
          Bár nagy figyelmet fordítunk rá, hogy a jelen Webhely pontos információkkal szolgáljon, és folyamatosan rendelkezésre álljon, a GARDENA ezekért felel?sséget nem vállal. AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOT ÉS NYOMDAHIBÁT TARTALMAZHATNAK. A GARDENA NEM SZAVATOLJA AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, SEM A WEBHELYEN MEGJELEN? VAGY AZON KERESZTÜL TERJESZTETT BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT. A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN VÉLEMÉNYEKBEN, TANÁCSOKBAN, ÁLLÍTÁSOKBAN, FELJEGYZÉSEKBEN VAGY INFORMÁCIÓKBAN CSAK SAJÁT FELEL?SSÉGÉRE BÍZHAT MEG. MINDEN TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÁLLAPOTÁBAN” TESZÜNK KÖZZÉ. A GARDENA KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEM? KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS TÉNYÁLLÍTÁST ÉS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, ILLETVE A JELEN WEBHELY VAGY A TARTALOM M?KÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOKAT. A GARDENA NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT A JELEN WEBHELY BIZTONSÁGÁT ILLET?EN, ÉS NEM TESZ ILYEN ÉRTELM? TÉNYÁLLÍTÁST. ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN KÜLDÖTT INFORMÁCIÓT MEGVIZSGÁLHATUNK. A GARDENA NEM SZAVATOLJA, HOGY A WEBHELY, A WEBHELYET ELÉRHET?VÉ TEV? SZERVEREK, VALAMINT A GARDENA ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKT?L MENTES LESZ. MINDEN ILYEN ÉRTELM? TÉNYÁLLÍTÁS, SZAVATOSSÁG ÉS FELTÉTEL KI VAN ZÁRVA, AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT A TÖRVÉNY LEHET?VÉ TESZI. A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK JELEN KIZÁRÁSA A HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE IS VONATKOZIK. A webhelyen közzétett információkban olyan GARDENA termékek, szolgáltatások stb. hivatkozásai vagy kereszthivatkozásai szerepelhetnek, amelyek az Ön országában nem kerültek piacra, és nem elérhet?k. Az ilyen információk pontossága nem garantálható, különösen azért, mert változhatnak, és függnek a speciális követelményekt?l és az elérhet?ségt?l; ezek a hivatkozások nem sugallják azt, hogy a GARDENA az adott termékek, szolgáltatások stb. bevezetésére készül az adott országban. Az Ön számára elérhet? és rendelhet? termékekr?l, szolgáltatásokról stb. a helyi szaküzletben kaphat kimerít? tájékoztatást. A GARDENA fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor el?zetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztasson, módosítson, hozzáadjon vagy visszavonjon bármilyen terméket, szolgáltatást stb.

          Felel?sségkorlátozás
          A GARDENA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL?S SEMMINEM? OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, BÜNTETÉSI JELLEG?, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZER? KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL AZ ÜZLET, SZERZ?DÉS, BEVÉTEL, ADATOK, INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT ÉS AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), AMELY A WEBHELY VAGY TARTALMA HASZNÁLATÁBÓL VAGY ENNEK LEHETETLENSÉGÉB?L KÖVETKEZIK, ERED VAGY EZEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, VAGY A JELEN FELTÉTELEKB?L ERED VAGY EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, MÉG AKKOR SEM, HA A GARDENA TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK EL?FORDULÁSÁNAK LEHET?SÉGÉR?L. AZ ITT ISMERTETETT FELTÉTELEKEN FELÜL A HUSQVARNA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL A WEBHELY SEMMIFÉLE INFORMÁCIÓHIBÁIÉRT, PONTATLANSÁGAIÉRT, KIHAGYÁSAIÉRT ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGAIÉRT, TOVÁBBÁ ID?SZER?TLENSÉGÉÉRT VAGY HITELTELENSÉGÉÉRT. A JELEN FELEL?SSÉGKORLÁTOZÁS A HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE IS VONATKOZIK.

          Jogrend
          A jelen webhelyet a GARDENA ellen?rzi, m?ködteti és adminisztrálja svédországi irodáiból. A GARDENA nem állítja, hogy a jelen Webhelyen szerepl? anyagok megfelel?k és használatra elérhet?k a Svédországon kívüli egyéb helyeken. Tilos a Webhelyhez olyan területen hozzáférni, ahol a tartalma törvényellenesnek min?sül. Ha Svédországon kívülr?l fér hozzá a webhelyhez, az Ön felel?ssége a helyi törvényeknek való megfelelés biztosítása. A jelen Megállapodás esetében a Svéd Királyság törvényei az irányadók, ide nem értve a kollíziós jogi szabályokat, azzal, hogy amennyiben Ön fogyasztó, úgy a fenti jogválasztás ellenére Önt megilleti a szokásos tartózkodási helye szerinti jog kötelez? rendelkezéseiben foglalt védelem akkor is, ha azt a svéd jog nem biztosítja. A jelen Megállapodással kapcsolatos mindenfajta jogvita esetében els? fokon a Stockholmi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal, kivéve, ha Ön fogyasztó, amely esetben a joghatósággal és illetékességgel rendelkez? bíróságokat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

          A legutóbbi frissítés dátuma: 09/03/11.

          亚洲欧洲2017无码中文